Προκυρήξεις - Διαγωνισμοί

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΣΠΑ 2007-2013

 

 

espa

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ - CLUSTERS»

ΦΑΣΗ 1η:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


 

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας – Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (ΥΠΟΙΑΝ – ΓΓΒ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» ( Ε.Π.Α.Ε.) του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013, πρόκειται να προχωρήσει στην έκδοση προκήρυξης προγράμματος με τίτλο «Επιχειρηματικοί Συνεργατικοί Σχηματισμοί - Clusters», το οποίο θα χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο των ισχυόντων κοινοτικών κανονισμών και πρόκειται να υλοποιηθεί στις ακόλουθες δύο φάσεις:

 

1η ΦΑΣΗ: Έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης προκαταρκτικού ενδιαφέροντος προς δυνητικούς   συντονιστές των υποψήφιων clusters ή προς υφιστάμενα clusters.

 

2η ΦΑΣΗ: Έκδοση προκήρυξης για την υποβολή προτάσεων υφιστάμενων και νέων clusters.

Οι επιχειρηματικοί συνεργατικοί σχηματισμοί (clusters) αποτελούν μορφές συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και άλλων φορέων (π.χ. πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, επαγγελματικές ενώσεις, επιμελητήρια) που προωθούν την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα, διαθέτοντας τα ακόλουθα κύρια χαρακτηριστικά:

 • Την ανεξαρτησία των συμμετεχόντων στο cluster επιχειρήσεων/φορέων που συνεργάζονται, αλλά ταυτόχρονα δύναται και να ανταγωνίζονται μεταξύ τους, ενώ δεν είναι απαραίτητο να ανήκουν στον ίδιο ή σε παρεμφερείς στατιστικά κλάδους.
 • Την ισότιμη συμμετοχή των φορέων στο cluster, το οποίο αποτελεί μία ξεχωριστή οντότητα η οποία εξελίσσεται (δεν είναι απαραίτητο να είναι εταιρεία, αλλά μία σύμπραξη με κοινά αποδεκτούς όρους και στόχους), ενώ οι σχέσεις μεταξύ των συμμετεχόντων είναι ελαστικές.
 • Την αμοιβαία ωφέλεια από τη συνεργασία αυτή μέσω των οικονομιών κλίμακας που προσφέρει το μεγαλύτερο σχήμα σε πεδία όπου μία μεμονωμένη ΜΜΕ αδυνατεί να παρουσιάσει σημαντικά αποτελέσματα, όπως η από κοινού πρόσβαση και χρήση εγκαταστάσεων, υποδομών, υπηρεσιών, η διάχυση πληροφοριών, γνώσεων και καλών πρακτικών μεταξύ των μελών, η βελτίωση της ποιότητας των τελικών προϊόντων/ υπηρεσιών μέσω κοινών υποδομών (π.χ. δημιουργία εργαστηρίων, κοινών εκθετηρίων κλπ), η προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης (R&D), η προώθηση της εξωστρέφειας και η δημιουργία καλύτερων προϋποθέσεων πρόσβασης σε νέες αγορές, η προστασία του περιβάλλοντος, η προμήθεια τελικών ή ενδιάμεσων προϊόντων μεταξύ των μελών, η συμπληρωματικότητα των δραστηριοτήτων, η πρόσβαση σε εξειδικευμένο προσωπικό κ.ο.κ.
 • Τη γεωγραφική εγγύτητα των συμμετεχόντων.
 • Την ύπαρξη κοινών στόχων μεταξύ των συμμετεχόντων.

 

Σύμφωνα με τον ορισμό του Michael Porter «οι επιχειρηματικοί συνεργατικοί σχηματισμοί (Clusters) είναι γεωγραφικές συγκεντρώσεις διασυνδεδεμένων επιχειρήσεων, εξειδικευμένων προμηθευτών, παρόχων υπηρεσιών, επιχειρήσεων σε σχετικούς και σχετιζόμενους βιομηχανικούς κλάδους και διασυνδεδεμένων θεσμικών φορέων (για παράδειγμα, πανεπιστήμια, υπηρεσίες προτυποποίησης, και εμπορικές ενώσεις), σε ιδιαίτερους τομείς που ανταγωνίζονται αλλά και που συνεργάζονται» και έχουν συνήθως, οριζόντια ή κάθετη διάσταση.

 

Τα Clusters ενόψει της υφιστάμενης οικονομικής κρίσης και στο πλαίσιο μιας νέας προσέγγισης της βιομηχανικής πολιτικής και της πολιτικής των επιχειρήσεων γενικότερα, μπορούν να αποτελέσουν αποφασιστική στρατηγική επιβίωσης των ελληνικών επιχειρήσεων. Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργατικών σχηματισμών (Clusters) για την τόνωση της ελληνικής μεταποίησης, στους οποίους θα πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον οκτώ (8) φορείς. Εκτός από μεταποιητικές επιχειρήσεις οι οποίες θα πρέπει να αποτελούν τα 2/3 των συμμετεχόντων στο cluster, μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό και επιχειρήσεις των τομέων του εμπορίου και της παροχής υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας προς τρίτους. Παραδείγματα Clusters που ενδεχομένως να προκύψουν είναι ένα Cluster «Πράσινης Ανάπτυξης» στον κατασκευαστικό τομέα (π.χ. δομικά υλικά, μεταλλικά προϊόντα κλπ), τη βιοτεχνολογία, το περιβάλλον, τη μεσογειακή διατροφή κ.ο.κ. Διευκρινίζεται ότι τα Clusters είναι άτυπη μορφή συνεργαζόμενων επιχειρήσεων που διατηρούν την αυτοτέλειά τους. Συνεπώς, δεν πρόκειται για συνεταιρισμό ή οποιασδήποτε μορφής συγχώνευσης επιχειρήσεων.

 

Η παρούσα πρόσκληση αποτελεί την 1η ΦΑΣΗ του προγράμματος. Δικαίωμα συμμετοχής στην 1η Φάση του προγράμματος έχουν φορείς του ευρύτερου δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι προτίθενται να αναλάβουν το ρόλο του συντονιστή στο πλαίσιο της σύμπραξης – συμφωνίας που πρόκειται να συνάψουν μεταξύ τους οι συμμετέχοντες στο μελλοντικό Cluster φορείς. Οι δυνητικοί συντονιστές μπορεί να είναι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τοπικά - επαγγελματικά επιμελητήρια ή/και οργανισμοί αυτών, τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικοί φορείς με συναφές αντικείμενο ή ακόμα και φορείς/ επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Τυχόν αποδεδειγμένη εμπειρία συντονιστή - φορέα σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις – προγράμματα των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης και του ΕΣΠΑ ή/ και σε παρεμφερείς δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα αξιολογηθεί θετικά. Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και υφιστάμενα clusters που δρουν στα όρια της ελληνικής επικράτειας και επιθυμούν να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους. Ανήκει στη διακριτική ευχέρεια των συμμετεχόντων να αποφασίσουν τη νομική μορφή της μεταξύ τους συνεργασίας στο πλαίσιο του προτεινόμενου cluster.

 

και να το υποβάλλουν με e-mail στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ,

 

Στο πλαίσιο της 1ης Φάσης και μέσα σε διάστημα 15 ημερών από την προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των εντύπων εκδήλωσης προκαταρκτικού ενδιαφέροντος, θα κριθεί η επιλεξιμότητα των υποψήφιων συντονιστών φορέων και των αρχικών προτάσεων που πρόκειται να υποβληθούν, από ειδική επιτροπή που θα συσταθεί στο πλαίσιο λειτουργίας της ΓΓΒ του ΥΠΟΙΑΝ. Στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλεξιμότητας, θα ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

 • αριθμός των συμμετεχόντων φορέων (τουλάχιστον 8 μέλη),
 • γεωγραφική γειτνίαση,
 • σαφήνεια γενικών επιχειρηματικών στόχων,
 • εφικτό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης,
 • επιμέρους στόχοι,
 • διασυνδέσεις (υφιστάμενες και προσδοκώμενες μέσω του cluster),
 • πιθανή σχετική εμπειρία.

 

Η 1η Φάση που θα διαρκέσει επαρκές χρονικό διάστημα προκειμένου να δοθεί χρόνος στους ενδιαφερόμενους να ετοιμάσουν τις προτάσεις τους (περίπου πέντε (5) μήνες), θα περιλαμβάνει αφενός, διαδικασίες ενημέρωσης – διάδοσης σε συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας με τους Συντονιστές και τις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στα προτεινόμενα Clusters και αφετέρου, την έναρξη συνεργασιών μεταξύ των επιχειρήσεων των Clusters, στο πλαίσιο υλοποίησης του κοινού επιχειρηματικού τους σχεδίου. Στο τέλος της 1ης Φάσης, θα συνταχθεί έκθεση σχετικά με τις ενέργειες ωρίμανσης η οποία θα αποτελέσει στοιχείο αξιολόγησης στο πλαίσιο της 2ης Φάσης που θα ακολουθήσει.

 

Οι προτάσεις που θα κριθούν στην 1η Φάση ως αξιόλογες και βιώσιμες θα έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στη 2η ΦΑΣΗ που θα αφορά την προκήρυξη και την υλοποίηση του προγράμματος. Στο πλαίσιο της 2ης Φάσης, οι δυνητικοί επιχειρηματικοί συνεργατικοί σχηματισμοί με την καθοδήγηση του συντονιστή φορέα, θα υποβάλλουν προς αξιολόγηση αναλυτικό επιχειρηματικό σχέδιο, σύμφωνα με υπόδειγμα που θα εκπονήσει η Διεύθυνση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας. Στην περίπτωση αυτή, η δαπάνη για την προετοιμασία και υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου δύναται να κριθεί ως επιλέξιμη στο πλαίσιο της επένδυσης. Επιπρόσθετα, στο στάδιο αυτό είναι χρήσιμο να εξετασθεί και η πιθανή είσοδος νέων συμμετεχόντων στα Clusters που θα υποβάλλουν πρόταση υπαγωγής στο εν λόγω πρόγραμμα. Στο πλαίσιο της προκήρυξης μπορούν επίσης, να συμμετάσχουν και φορείς που αποκλείστηκαν από την πρώτη φάση ή δεν συμμετείχαν καθόλου.

 

Συνοπτικά, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος θα έχει ως εξής:

 

 1. 1. Πρόσκληση εκδήλωσης προκαταρκτικού ενδιαφέροντος: Άμεσα.
 2. 2. Υποβολή εκδήλωσης προκαταρκτικού ενδιαφέροντος: Έως τις 15-06-2011.
 3. 3. Διαδικασία επιλεξιμότητας – Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων: Έως τις 30-06-2011.
 4. 4. Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα προκήρυξης προγράμματος: Σεπτέμβριος 2011.
 5. 5. Υποβολή επιχειρηματικών σχεδίων: Οκτώβριος 2011.
 6. 6. Αξιολόγηση επιχειρηματικών σχεδίων: Νοέμβριος 2011.
 7. 7. Υπογραφή συμβάσεων: Έως τις 20 Δεκεμβρίου 2011.

Οι ακριβείς ημερομηνίες για τα βήματα 4 έως 6 του παραπάνω χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και τα επί μέρους στοιχεία του προγράμματος θα προβλεφθούν αναλυτικά στον οδηγό προκήρυξης του προγράμματος.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του ΥΠΟΙΑΝ στα τηλέφωνα: 210-6969270 (γραφείο προϊσταμένου), 210-6969249, 210-6969260 ή στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας στο τηλέφωνο 210-6969824. Η παρούσα πρόσκληση βρίσκεται αναρτημένη και στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του ΥΠΟΙΑΝ www.ggb.gr.

 

 

 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας,

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Σωκράτης Ξυνίδης

 

 

 

Συνημμένα:

-          Έντυπο εκδήλωσης προκαταρκτικού ενδιαφέροντος

ΚΑΛΥΜΝΟΣ   16/05/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας

Πειραιώς και Αιγαίου

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

« ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ»

Όπως ο πίνακας αποδεκτών:

Πληρ: Γρ. Διοικητή

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Το Γενικό Νοσοκομείο - Κ.Υ Καλύμνου " ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ " ,έχοντας υπ΄όψη:

1.Τις   υπ΄αρίθμ. 7/4-5-2011 (θέματα Ε.Η.Δ. 4ον- 5ον& 6ον) Αποφάσεις του Δ.Σ του Νοσοκομείου

2.Τις Α.Δ.Α: 4ΑΘΡ469040-Θ & 4ΑΘΕ469040-Ρ αντίστοιχα

Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι

 

Τους παρακάτω πρόχειρους διαγωνισμούς για κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείο μας όπως:

Α. Προμήθεια Η/Υ Τμχ.(11) & Εκτυπωτών Τμχ.(13) για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση του Νοσοκομείου και των Περιφερειακών του Ιατρείων, προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.500,00€ με Φ.Π.Α.,με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τμή (Χ.Τ.).Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού 31/05/2011 Μαΐου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ.

Β. Προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού του Π.Π.Ι. Αστυπάλαιας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.500,00€ με Φ.Π.Α. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού 31/05/2011 Μαΐου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30π.μ.

Γ.Για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Νοσοκομείου(SECURITY),για χρονικό διάστημα τριών(3) μηνών, προϋπολογισθείσας δαπάνης 7.500,00€ με Φ.Π.Α. Ημερομηνία διενέργειας 03/06/2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ.

Οι παραπάνω διαγωνισμοί θα διεξαχθούν ενώπιον επιτροπών στα γραφεία του Νοσοκομείου στις παραπάνω οριζόμενες ημερομηνίες. Η διανομή των τευχών της διακήρυξης γίνεται από το Γρ. Προμηθειών και κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παίρνει πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας των υπηρεσιών στο τηλ: 22433 61908, αρμόδιοι υπάλληλοι Δρ. Συνδάγγελος και Νικ. Μαρίνου.

 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ κ.α.α

 

ΔΙΟΝ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Κοινοποίηση:

1. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

2. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

3. Εμπορικό & Βιομηχανικό  Επιμελητήριο Καλύμνου FAX: 22430- 28317

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

 

 Untitled-2_clip_image002

ΚΑΛΥΜΝΟΣ   06/05/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας

Πειραιώς και Αιγαίου

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

« ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ»

Πληρ: Γρ. Διοικητή ΠΡΟΣ : ΄Όπως ο πίνακας αποδεκτών.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Το Γενικό Νοσοκομείου – Κέντρο Υγείας Καλύμνου το «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ».

 

Έχοντας υπόψη :

1)Το με υπ΄αρίθμ. Πρωτ. 4516/4-6-10 Εγκύκλιο Νο1 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)της Ε.Π.Υ.

2) Το με α.π.12437/28-9-10 έγγραφο της   Ε.Π.Υ.

 

Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι

 

ετήσια συντήρηση της Κεντρικής κλιματιστικής μονάδας του Χειρουργείο και των δυο(2) κλιματιστικών μονάδων 1.500BTUτης Μ.Τ.Ν. του Νοσοκομείου μας.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει οικονομοτεχνική προσφορά μέχρι 11/05/2011, ημέρα Τετάρτη ώρα και 14:00. Να διαθέτει επαγγελματική άδεια εργασίας για τις ψυκτικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με το Π.Δ 87/25-4-96, άρθρο 2 όπως:        α) Άδεια Τεχνίτη Ψυκτικών Εγκαταστάσεων

β) ΄Αδεια Τεχνικού Ψυκτικών Εγκαταστάσεων 1ης ειδικότητας

γ) Άδεια Τεχνικού Ψυκτικών Εγκαταστάσεων 2ης ειδικότητας

δ) ΄Αδεια Τεχνικού Ψυκτικών Εγκαταστάσεων Γενικών Εφαρμογών

 

Πληροφορίες δίδονται από το Γρ. Προμηθειών του Νοσοκομείου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας των υπηρεσιών στο τηλ: 22433 61908, αρμόδιοι υπάλληλοι Δρ. Συνδάγγελος και Νικ. Μαρίνου.

 

 

H ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 

 

XΡΥΣΟΥΛΑ ΣΥΦΟΥΝΙΟΥ

 

 

Εσωτ. Διανομή:

1. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

2. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

3. Εμπορικό & Βιομηχανικό  Επιμελητήριο Καλύμνου FAX: 22430- 28317

4.Εμπορικός Σύλλογος Καλύμνου FAX: 22430-24830

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΣΠΑ 2007-2013

 

 


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ - CLUSTERS»

ΦΑΣΗ 1η:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


 

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας – Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (ΥΠΟΙΑΝ – ΓΓΒ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» ( Ε.Π.Α.Ε.) του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013, πρόκειται να προχωρήσει στην έκδοση προκήρυξης προγράμματος με τίτλο «Επιχειρηματικοί Συνεργατικοί Σχηματισμοί - Clusters», το οποίο θα χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο των ισχυόντων κοινοτικών κανονισμών και πρόκειται να υλοποιηθεί στις ακόλουθες δύο φάσεις:

 espa

1η ΦΑΣΗ: Έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης προκαταρκτικού ενδιαφέροντος προς δυνητικούς   συντονιστές των υποψήφιων clusters ή προς υφιστάμενα clusters.

 

2η ΦΑΣΗ: Έκδοση προκήρυξης για την υποβολή προτάσεων υφιστάμενων και νέων clusters.

Οι επιχειρηματικοί συνεργατικοί σχηματισμοί (clusters) αποτελούν μορφές συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και άλλων φορέων (π.χ. πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, επαγγελματικές ενώσεις, επιμελητήρια) που προωθούν την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα, διαθέτοντας τα ακόλουθα κύρια χαρακτηριστικά:

 • Την ανεξαρτησία των συμμετεχόντων στο cluster επιχειρήσεων/φορέων που συνεργάζονται, αλλά ταυτόχρονα δύναται και να ανταγωνίζονται μεταξύ τους, ενώ δεν είναι απαραίτητο να ανήκουν στον ίδιο ή σε παρεμφερείς στατιστικά κλάδους.
 • Την ισότιμη συμμετοχή των φορέων στο cluster, το οποίο αποτελεί μία ξεχωριστή οντότητα η οποία εξελίσσεται (δεν είναι απαραίτητο να είναι εταιρεία, αλλά μία σύμπραξη με κοινά αποδεκτούς όρους και στόχους), ενώ οι σχέσεις μεταξύ των συμμετεχόντων είναι ελαστικές.
 • Την αμοιβαία ωφέλεια από τη συνεργασία αυτή μέσω των οικονομιών κλίμακας που προσφέρει το μεγαλύτερο σχήμα σε πεδία όπου μία μεμονωμένη ΜΜΕ αδυνατεί να παρουσιάσει σημαντικά αποτελέσματα, όπως η από κοινού πρόσβαση και χρήση εγκαταστάσεων, υποδομών, υπηρεσιών, η διάχυση πληροφοριών, γνώσεων και καλών πρακτικών μεταξύ των μελών, η βελτίωση της ποιότητας των τελικών προϊόντων/ υπηρεσιών μέσω κοινών υποδομών (π.χ. δημιουργία εργαστηρίων, κοινών εκθετηρίων κλπ), η προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης (R&D), η προώθηση της εξωστρέφειας και η δημιουργία καλύτερων προϋποθέσεων πρόσβασης σε νέες αγορές, η προστασία του περιβάλλοντος, η προμήθεια τελικών ή ενδιάμεσων προϊόντων μεταξύ των μελών, η συμπληρωματικότητα των δραστηριοτήτων, η πρόσβαση σε εξειδικευμένο προσωπικό κ.ο.κ.
 • Τη γεωγραφική εγγύτητα των συμμετεχόντων.
 • Την ύπαρξη κοινών στόχων μεταξύ των συμμετεχόντων.

 

Σύμφωνα με τον ορισμό του Michael Porter «οι επιχειρηματικοί συνεργατικοί σχηματισμοί (Clusters) είναι γεωγραφικές συγκεντρώσεις διασυνδεδεμένων επιχειρήσεων, εξειδικευμένων προμηθευτών, παρόχων υπηρεσιών, επιχειρήσεων σε σχετικούς και σχετιζόμενους βιομηχανικούς κλάδους και διασυνδεδεμένων θεσμικών φορέων (για παράδειγμα, πανεπιστήμια, υπηρεσίες προτυποποίησης, και εμπορικές ενώσεις), σε ιδιαίτερους τομείς που ανταγωνίζονται αλλά και που συνεργάζονται» και έχουν συνήθως, οριζόντια ή κάθετη διάσταση.

 

Τα Clusters ενόψει της υφιστάμενης οικονομικής κρίσης και στο πλαίσιο μιας νέας προσέγγισης της βιομηχανικής πολιτικής και της πολιτικής των επιχειρήσεων γενικότερα, μπορούν να αποτελέσουν αποφασιστική στρατηγική επιβίωσης των ελληνικών επιχειρήσεων. Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργατικών σχηματισμών (Clusters) για την τόνωση της ελληνικής μεταποίησης, στους οποίους θα πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον οκτώ (8) φορείς. Εκτός από μεταποιητικές επιχειρήσεις οι οποίες θα πρέπει να αποτελούν τα 2/3 των συμμετεχόντων στο cluster, μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό και επιχειρήσεις των τομέων του εμπορίου και της παροχής υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας προς τρίτους. Παραδείγματα Clusters που ενδεχομένως να προκύψουν είναι ένα Cluster «Πράσινης Ανάπτυξης» στον κατασκευαστικό τομέα (π.χ. δομικά υλικά, μεταλλικά προϊόντα κλπ), τη βιοτεχνολογία, το περιβάλλον, τη μεσογειακή διατροφή κ.ο.κ. Διευκρινίζεται ότι τα Clusters είναι άτυπη μορφή συνεργαζόμενων επιχειρήσεων που διατηρούν την αυτοτέλειά τους. Συνεπώς, δεν πρόκειται για συνεταιρισμό ή οποιασδήποτε μορφής συγχώνευσης επιχειρήσεων.

 

Η παρούσα πρόσκληση αποτελεί την 1η ΦΑΣΗ του προγράμματος. Δικαίωμα συμμετοχής στην 1η Φάση του προγράμματος έχουν φορείς του ευρύτερου δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι προτίθενται να αναλάβουν το ρόλο του συντονιστή στο πλαίσιο της σύμπραξης – συμφωνίας που πρόκειται να συνάψουν μεταξύ τους οι συμμετέχοντες στο μελλοντικό Cluster φορείς. Οι δυνητικοί συντονιστές μπορεί να είναι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τοπικά - επαγγελματικά επιμελητήρια ή/και οργανισμοί αυτών, τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικοί φορείς με συναφές αντικείμενο ή ακόμα και φορείς/ επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Τυχόν αποδεδειγμένη εμπειρία συντονιστή - φορέα σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις – προγράμματα των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης και του ΕΣΠΑ ή/ και σε παρεμφερείς δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα αξιολογηθεί θετικά. Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και υφιστάμενα clusters που δρουν στα όρια της ελληνικής επικράτειας και επιθυμούν να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους. Ανήκει στη διακριτική ευχέρεια των συμμετεχόντων να αποφασίσουν τη νομική μορφή της μεταξύ τους συνεργασίας στο πλαίσιο του προτεινόμενου cluster.

 

και να το υποβάλλουν με e-mail στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ,

 

Στο πλαίσιο της 1ης Φάσης και μέσα σε διάστημα 15 ημερών από την προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των εντύπων εκδήλωσης προκαταρκτικού ενδιαφέροντος, θα κριθεί η επιλεξιμότητα των υποψήφιων συντονιστών φορέων και των αρχικών προτάσεων που πρόκειται να υποβληθούν, από ειδική επιτροπή που θα συσταθεί στο πλαίσιο λειτουργίας της ΓΓΒ του ΥΠΟΙΑΝ. Στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλεξιμότητας, θα ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

 • αριθμός των συμμετεχόντων φορέων (τουλάχιστον 8 μέλη),
 • γεωγραφική γειτνίαση,
 • σαφήνεια γενικών επιχειρηματικών στόχων,
 • εφικτό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης,
 • επιμέρους στόχοι,
 • διασυνδέσεις (υφιστάμενες και προσδοκώμενες μέσω του cluster),
 • πιθανή σχετική εμπειρία.

 

Η 1η Φάση που θα διαρκέσει επαρκές χρονικό διάστημα προκειμένου να δοθεί χρόνος στους ενδιαφερόμενους να ετοιμάσουν τις προτάσεις τους (περίπου πέντε (5) μήνες), θα περιλαμβάνει αφενός, διαδικασίες ενημέρωσης – διάδοσης σε συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας με τους Συντονιστές και τις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στα προτεινόμενα Clusters και αφετέρου, την έναρξη συνεργασιών μεταξύ των επιχειρήσεων των Clusters, στο πλαίσιο υλοποίησης του κοινού επιχειρηματικού τους σχεδίου. Στο τέλος της 1ης Φάσης, θα συνταχθεί έκθεση σχετικά με τις ενέργειες ωρίμανσης η οποία θα αποτελέσει στοιχείο αξιολόγησης στο πλαίσιο της 2ης Φάσης που θα ακολουθήσει.

 

Οι προτάσεις που θα κριθούν στην 1η Φάση ως αξιόλογες και βιώσιμες θα έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στη 2η ΦΑΣΗ που θα αφορά την προκήρυξη και την υλοποίηση του προγράμματος. Στο πλαίσιο της 2ης Φάσης, οι δυνητικοί επιχειρηματικοί συνεργατικοί σχηματισμοί με την καθοδήγηση του συντονιστή φορέα, θα υποβάλλουν προς αξιολόγηση αναλυτικό επιχειρηματικό σχέδιο, σύμφωνα με υπόδειγμα που θα εκπονήσει η Διεύθυνση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας. Στην περίπτωση αυτή, η δαπάνη για την προετοιμασία και υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου δύναται να κριθεί ως επιλέξιμη στο πλαίσιο της επένδυσης. Επιπρόσθετα, στο στάδιο αυτό είναι χρήσιμο να εξετασθεί και η πιθανή είσοδος νέων συμμετεχόντων στα Clusters που θα υποβάλλουν πρόταση υπαγωγής στο εν λόγω πρόγραμμα. Στο πλαίσιο της προκήρυξης μπορούν επίσης, να συμμετάσχουν και φορείς που αποκλείστηκαν από την πρώτη φάση ή δεν συμμετείχαν καθόλου.

 

Συνοπτικά, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος θα έχει ως εξής:

 

 1. 1. Πρόσκληση εκδήλωσης προκαταρκτικού ενδιαφέροντος: Άμεσα.
 2. 2. Υποβολή εκδήλωσης προκαταρκτικού ενδιαφέροντος: Έως τις 15-06-2011.
 3. 3. Διαδικασία επιλεξιμότητας – Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων: Έως τις 30-06-2011.
 4. 4. Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα προκήρυξης προγράμματος: Σεπτέμβριος 2011.
 5. 5. Υποβολή επιχειρηματικών σχεδίων: Οκτώβριος 2011.
 6. 6. Αξιολόγηση επιχειρηματικών σχεδίων: Νοέμβριος 2011.
 7. 7. Υπογραφή συμβάσεων: Έως τις 20 Δεκεμβρίου 2011.

Οι ακριβείς ημερομηνίες για τα βήματα 4 έως 6 του παραπάνω χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και τα επί μέρους στοιχεία του προγράμματος θα προβλεφθούν αναλυτικά στον οδηγό προκήρυξης του προγράμματος.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του ΥΠΟΙΑΝ στα τηλέφωνα: 210-6969270 (γραφείο προϊσταμένου), 210-6969249, 210-6969260 ή στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας στο τηλέφωνο 210-6969824. Η παρούσα πρόσκληση βρίσκεται αναρτημένη και στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του ΥΠΟΙΑΝ www.ggb.gr.

 

 

 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας,

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Σωκράτης Ξυνίδης

 

 

 

Συνημμένα:

-          Έντυπο εκδήλωσης προκαταρκτικού ενδιαφέροντος