Προκυρήξεις - Διαγωνισμοί

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        ΚΑΛΥΜΝΟΣ: 20 /04/2011

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ   ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ                                                                  Αρ.Πρωτ. Τ.Τ. 3124

ΚΕΝΤΡΟ   ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

" ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ "

 

ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ:

Πληρ : Δρ. Συνδάγγελος

Ταχ/κή Δ/νση: 85 200- ΚΑΛΥΜΝΟΣ

ΤΗΛ: 2243361 908

FAX: 22430 - 59549

 

 

ΘΕ Μ Α : "Περίληψη διακήρυξης ".

 

 

Το Γενικό Νοσοκομείο - Κ.Υ Καλύμνου " ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ " ,έχοντας υπ΄όψη:

1.Την υπ΄αρίθμ.6/19-4-2011 (θέμα 3ον) Πράξη του Δ.Σ του Νοσοκομείου

2.Τον Α.Δ.Α: 4ΑΓ349040-Σ

Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι

 

Τους παρακάτω πρόχειρους διαγωνισμούς για κάλυψη των άμεσων αναγκών του Νοσοκομείο μας για χρονικό διάστημα δυο(2)μηνών.

Α. Προμήθεια Υγρών Καυσίμων, προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.300,00€ με Φ.Π.Α.

Β. Προμήθεια Ειδών διατροφής γενικά ,προϋπολογισθείσας δαπάνης 7.500,00€ με Φ.Π.Α.

Γ. Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας ,προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.000,00€ με Φ.Π.Α.

με κριτήριο κατακύρωσης τη προσφερόμενη έκπτωση στα εκατό (%),σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 40-42 του Π.Δ.173/90 (για τα είδη καυσίμων και τροφίμων).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί λόγω του επείγοντος στις 06 Μαΐου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ. ενώπιον επιτροπής.

Πληροφορίες δίδονται από το Γρ. Προμηθειών του Νοσοκομείου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας των υπηρεσιών στο τηλ: 22433 61908, αρμόδιοι υπάλληλοι Δρ. Συνδάγγελος και Νικ. Μαρίνου. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.

 

 

 

 

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 

 

ΧΡΥΣΟΥΛΑ   ΣΥΦΟΥΝΙΟΥ