Προκυρήξεις - Διαγωνισμοί

ΚΑΛΥΜΝΟΣ 20-04 - 2011

 

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 3124

Όπως ο πίνακας αποδεκτών:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΚΕΝΤΡΟ   ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

" ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ "

 

ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ:

Ταχ. Δ)νση: ΚΑΛΥΜΝΟΣ 85 200

Πληρ: Δρ. Συνδάγγελος / Ν.Μαρίνου

Τηλ :22433 61908

FAX: 22430-50549

 

 

 

 

Θ Ε Μ Α : "Αποστολή ανακοίνωσης περίληψης   διακήρυξης ."

 

 

Σας στέλνουμε προς ανακοίνωση την από 20/04/2011 περίληψη διακήρυξης των πρόχειρων διαγωνισμών για την προμήθεια ειδών καυσίμων, ειδών τροφίμων και ειδών καθαριότητας για χρονικό διάστημα τριών (2) μηνών, με την παράκληση να την ανακοινώσετε το συντομότερο δυνατόν λόγω του επείγοντος.

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΥΦΟΥΝΙΟΥ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ:

1. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

2. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

3. Εμπορικό & Βιομηχανικό  Επιμελητήριο Καλύμνου FAX: 22430- 28317

4.Εμπορικός Σύλλογος Καλύμνου FAX: 22430-24830

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ                                                 ΚΑΛΥΜΝΟΣ, 21/04/2011.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ                             ΑΡ. ΠΡΩΤ.:Τ.Τ. 3124.

ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ»

ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληρ.:Δρ. Συνδάγγελος / Ν. Μαρίνου

Ταχ. Δ/νση: 852 00 Κάλυμνος

Τηλ.: 2243 361 908

Φαξ: 22430- 59549.

 

 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 

(Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α')

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΝΑΙ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

 

(Χ.Τ.)

ΔΕΙΓΜΑ ΦΟΡΕΑ

ΟΧΙ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΟΧΙ

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπ’ όψιν:

1. Τις διατάξεις , όπως αυτές ισχύουν:

1.1 Του Ν.2362/1995 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», άρθρο 84.

1.2 Του Ν.2286/1995 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2323/1995 (Φ.Ε.Κ. 145/Α/1995) «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις».

1.3 Του Ν.2469/1997 (Φ.Ε.Κ. 38/Α/1997) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις».

1.4 Του Ν.2522/1997 (Φ.Ε.Κ.178/Α/1997) «Δικαστική προστασία, κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.».

1.5 Του Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45/Α/1999) «Κυρώσεις του Κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

1.6 Του Ν. 2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις».

1.7 Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις».

1.8 Του Ν.3021/2002 (Φ.Ε.Κ.143/Α/2002) «Περί υπαγωγής της σύμβασης που θα συναφθεί στη διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων, που προβλέπονται στο άρθρο 4 αυτού»

1.9 Του Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».

1.10 Του Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».

1.11 Του Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64/Α/16-3-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ».

1.12 Του Ν.3548/2007 (Φ.Ε.Κ. 68/Α/20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου σε νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις».

1.13 Του Ν.3580/2007 (Φ.Ε.Κ. 134/Α/18-06-2007) «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις»,όπως τροποποιήθηκαν με τους Ν.3846/103867/10&3868/10.

1.14 Του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/10-07-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».

2. Τις Αποφάσεις:

2.1Την υπ’ αριθμ. 6/19-4-11(θέμα 3ον) Απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου .

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

 

Πρόχειρο διαγωνισμό για χρονικό διάστημα δυο(2)μηνών, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (Χ.Τ.) για την προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

 

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ,

ΝΙΚ. ΖΕΡΒΟΥ 22,

ΚΑΛΥΜΝΟΣ

85 2 00

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

 

05/05/2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

 

 

06/05/ 2011

 

ΗΜΕΡΑ:

 

 

 

Παρασκευή

 

ΩΡΑ:

 

 

 

11:30 π.μ.

 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄.

 

1) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

α) Τα φυσικά πρόσωπα (Έλληνες και αλλοδαποί).

β) Τα ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα.

γ) Οι Συνεταιρισμοί.

δ) Οι Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.

 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφ’ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

2) Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:

 

 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ   ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'

«ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'

 

3) Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν εγκαίρως τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης.

Σε περίπτωση επείγοντος, η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε τέσσερις (4) ημέρες. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού (άρ. 15 παρ. 2 περ. α Π.Δ.118/2007), αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του προαναφερόμενου Π.Δ.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα ή οι συμπληρωματικές πληροφορίες δεν είναι δυνατόν λόγω του όγκου τους, να αποσταλούν μέσα στις προθεσμίες που αναφέρθηκαν ως άνω ή όταν οι προσφορές δεν μπορούν να γίνουν παρά μόνο μετά από επιτόπια επίσκεψη ή μετά από επιτόπια εξέταση των σχετικών με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό εγγράφων, τότε οι προθεσμίες για τη διενέργεια του διαγωνισμού παρατείνονται ανάλογα.

Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω προθεσμίας δεν εξετάζονται.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄.

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ κ.α.α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

 

Είδη Καυσίμων ,Είδη Τροφίμων, Είδη Καθαριότητας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ

Κ.Α.Ε. 1611.01, 1511.01, 1381.01 αντίστοιχα .

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Τακτικός προϋπολογισμός Νοσοκομείου.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ & ΜΟΝΑΔΑ

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ

Γενικό Νοσοκομείο- Κέντρο Υγείας Καλύμνου

«ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ».

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠ/ΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ   Φ.Π.Α.

 

5.300,00€ , 7.500,00€, 5.000,00€ (αντίστοιχα)

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΠΟΥ

ΒΑΡΥΝΕΤΑΙ

Προϋπολογισμός του Γεν. Νοσοκομείου- Κέντρου Υγείας Καλύμνου «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ».

ΤΡΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ

Παράδοση εντός δύο ημερών (2) ημερολογιακών ημερών από την παραγγελία.

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

 

Διαχείριση ( Αποθήκη) Υλικού -Δεξαμενές Νοσοκομείου.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ ( % )

11,70%

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Εντός τριών (3) μηνών, κατά μέγιστο, από οριστική παράδοση & παραλαβή τιμολογίου από τις Υπηρεσίες του Ιδρύματος

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Άρθρο 1: Γλώσσα

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη συμμετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 2: Στάδια διαδικασίας, χρόνος και τρόπος υποβολής στοιχείων

2.1 Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά στον κυρίως φάκελο:

  • τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία:

i) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή διαδικασίας ανάθεση στον οποίο συμμετέχουν.

ii) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους,

-δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (άρ. 43, παρ. 1 του Π.Δ. 60/2007), για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

-δεν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.

-είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

-είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. 4 του εδαφίου α της παρ. 2 και στην περ. 3 του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 («Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»).

-δεν τελούν υπό κοινή ή ειδική εκκαθάριση, υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης.

iii) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρ. 6 του Π.Δ. 118/07 και σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Π.Δ.

β) Παραστατικά εκπροσώπησης, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους.

γ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’75) για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση, κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όσων δικαιολογητικών του άρθρου 8α ζητούνται από την παρούσα διακήρυξη.

δ) Δήλωση χώρας καταγωγής του προσφερόμενου είδους.

 

  • Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του οποίου τοποθετείται η τεχνική προσφορά,.
  • Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του οποίου τοποθετείται η οικονομική προσφορά.

2.2 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, όπως περιγράφεται παρακάτω, ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση υποβάλλει, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το Ν. 2672/1998 (Α’290), μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά:

 

i)

  • 1. Οι Έλληνες πολίτες:

Α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (άρ. 43, παρ. 1 του Π.Δ. 60/2007), για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

Β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

Γ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων β) και γ) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

Δ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου, ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου ΟΤΑ.      

  • 2. Οι αλλοδαποί:

Α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (άρ. 43, παρ. 1 του Π.Δ. 60/2007), για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

Β) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της πτώχευσης ή της διαδικασίας κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Γ) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

 

  • 3. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:

Α) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων 1 και 2, αντίστοιχα.

Β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (Α΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

Γ) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (άρ. 43, παρ. 1 του Π.Δ. 60/2007), για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

Δ) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης Β) εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1ια’ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό επιχείρησης.

 

 

 

  • 4. Οι Συνεταιρισμοί:

Α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (άρ. 43, παρ. 1 του Π.Δ. 60/2007), για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

Β) Για ημεδαπούς συνεταιρισμούς: Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, καθώς και πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων β) και γ) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. Επίσης, πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (Α΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

Για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς: Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της πτώχευσης ή της διαδικασίας κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Ακόμη, πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (Α΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

Γ) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

 

  • 5. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση.

-Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, δύνανται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής:

  • Εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία ίση ή ανώτερη των προβλεπόμενων ορίων στην περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 118/2007, από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής.
  • Εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία κατώτερη των προβλεπομένων ορίων που αναφέρθηκαν παραπάνω, από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Στην κατά τα ανωτέρω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δε συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω καταστάσεις.

ii) Όποια από τα δικαιολογητικά του άρθρου 8α παρ. 1 και 2, κατά περίπτωση, ζητούνται από την παρούσα διακήρυξη.

 

2.3 Προσφορά ενώσεων προμηθευτών.

Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωση προμηθευτών. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Αν, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωση και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

Άρθρο 3: Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών

3.1 Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη. Οι προσφορές, μετά την αποσφράγισή τους, παραλαμβάνονται από την αρμόδια Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.

3.2 Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι 05/05/2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν τηρούν τα οριζόμενα από τις παραπάνω παραγράφους, δε λαμβάνονται υπ’ όψιν.

3.3 Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα αποσφράγισης των προσφορών που παραλαμβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Επίσης, επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα.

3.4 Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

- Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.

- Ο αριθμός της διακήρυξης.

- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

- Τα στοιχεία του αποστολέα.

Άρθρο 4: Κατάρτιση - Υποβολή - Χρόνος Ισχύος Προσφορών

4.1 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών θα είναι εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενεργείας του διαγωνισμού.

-Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς των προσφορών μπορεί να παραταθεί εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη.

4.2 Οι οικονομοτεχνικές προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται παραπάνω (σημείο 2.4).

4.3 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη.

4.4 Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπρόθεσμα ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δε δύναται, με την προσφορά του ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους.

4.5 Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης θα προβεί στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών στις 06 -05 -2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ.

4.6 Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης των προσφορών.

4.7 Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.

4.8 Στον παρόντα γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ζητουμένων ειδών ή και μέρος αυτών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

Άρθρο 5: Αξιολόγηση προσφορών

5.1 Για την κατακύρωση των ειδών Τροφίμων (γενικά )&Ειδών Καυσίμων, κριτήριο κατακύρωσής του διαγωνισμού θα είναι η χαμηλότερη τιμή με βάση   την προσφερόμενη έκπτωση στα εκατό (%) επί της τιμής του είδους .

α. Το ποσοστό έκπτωσης στα εκατό ( %)   υπολογίζεται στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση λιανική τιμή πώλησης του είδους ,την ημέρα παράδοσής του και που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά του.

β. Στις περιπτώσεις στις οποίες , τόσο η ανώτερη όσο και η κατώτερη τιμή , βρίσκονται χαρακτηριστικά πέρα από τις τιμές που προσφέρονται στην αγορά( ακραίες περιπτώσεις ) αυτές δεν υπολογίζονται στη διαμόρφωση της μέσης τιμής , αλλά λαμβάνονται υπόψη η αμέσως προηγούμενη τιμή (ανώτερη ή κατώτερη ).

γ. Στις περιπτώσεις που είναι αδύνατος ο προσδιορισμός κάποιου χαρακτηριστικού γνωρίσματος του είδους (όπως προέλευση , τύπος ) από το οποίο εξαρτάται η τιμή , το είδος αποτιμάται στην κατώτερη τιμή , από   το οποίο και αφαιρείται η έκπτωση.

5.2. Για τα είδη που τελούν σε καθεστώς διατίμησης , το ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%) θα υπολογίζεται στην τιμή διατίμησης που θα ισχύει κάθε φορά κατά την ημέρα παράδοσης του είδους.

5.3.Η τιμή θα εξακολουθεί να είναι χαμηλότερη από τις μετέπειτα αναπροσαρμογές των τιμών ειδών διατροφής που θα λαμβάνουν χώρα καθ ' όλη την διάρκεια της σύμβασης. Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης θα παραμείνει σταθερό για όλο το χρονικό διάστημα για όλο το χρονικό διάστημα που θα ισχύει η υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ των δύο συμβαλλομένων.

5.4. Για την κατακύρωση των ειδών Ευπρεπισμού - Καθαριότητας , κριτήριο κατακύρωσής του διαγωνισμού θα είναι η χαμηλότερη τιμή (Χ.Τ) . Με την προσφορά η τιμή του είδους δίνεται ανά μονάδα ,στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις , ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός του προβλεπόμενου Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού   στον τόπο παραλαβής   του.

5.5. Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σταθερή για όλο το χρονικό διάστημα που θα ισχύει η υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ των δύο συμβαλλομένων.

5.6. Προσφορά που θα θέτει όρο αναπροσαρμογής , απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

5.7 Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης εκτός εάν στην προσφορά του αναφέρει ρητά τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται.

5.8 Όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 2.2, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που κι αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως χαμηλότερη τιμή και ούτω καθεξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.

5.9 Όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 6 ή/και της παρ. 3 του άρθρου 8α του Π.Δ. 118/2007 ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παραγράφου 2 του άρθρου 6 και εφόσον έχουν ζητηθεί από τη διακήρυξη των περιπτώσεων α, β και ζ της παρ. 2 του άρ. 8 του Π.Δ. 118/2007, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. Επίσης καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8α του ιδίου Π.Δ.

5.10 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.

5.11 Ως απαράδεκτες απορρίπτονται επίσης οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

5.12 Ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά την συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της διακήρυξης.

5.13 Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από του όρους της Διακήρυξης δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή.

5.14 Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται.

5.15 Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

5.16 Διευκρινήσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινήσεις δίδονται όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου.

5.17 Πέραν της κύριας προσφοράς γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές , όχι περισσότερες από μια, υποχρεωμένου να κατονομάζει ρητώς την κύρια και εναλλακτική προσφορά του. Η εναλλακτική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον τις ελάχιστες απαιτήσεις της Τεχνικής Προσφοράς. Σε περίπτωση υποβολής πλέον της μιας(1) εναλλακτικής προσφοράς δεν θα λαμβάνεται υπόψη ουδεμία των εναλλακτικών προσφορών.

 

Άρθρο 6: Κρίσεις αποτελεσμάτων διαγωνισμού

Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του, μπορεί να προτείνει:

Α) κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό που θα καθορίζεται στη διακήρυξη. Το ποσοστό δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000,00€ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας ή το πενήντα τοις εκατό (50%) στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζομένου από τη διακήρυξη ποσοστού απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή.

Β) την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, μεταξύ περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές.

Γ) ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.

Δ) ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας.

Ε) οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις:

-όταν ο φορέας δε χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή περιορισμού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί το υλικό.

-όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν τη ματαίωση.

Στ) ειδικά σε περιπτώσεις διαγωνισμών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή στους οποίους υποβάλλεται μία μόνο προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή μία μόνο προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμών είτε προηγούμενων διαγωνισμών είτε της αγοράς που να επιβεβαιώνονται με παραστατικά ο διαγωνισμό ματαιώνεται και επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά. Στον επαναληπτικό διαγωνισμό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι παραπάνω περιστάσεις ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται με διαπραγμάτευση της τιμής.

 

Άρθρο 7: Ανακοίνωση κατακύρωσης

7.1 Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση προμήθειας, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

α) Το προς προμήθεια είδος.

β) Την ποσότητα.

γ) Την τιμή.

δ) Το φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό.

ε) Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.

7.2 Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.

7.3 Ο προμηθευτής τον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται μετά από δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών που προαναφέρθηκε, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

7.4 Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007.

Άρθρο 8: Συμβάσεις

8.1 Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση το κείμενο της οποίας επισυνάφθηκε στη διακήρυξη. Δε χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή.

8.2 Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.

β. Τα συμβαλλόμενα μέρη.

γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα.

δ. Την τιμή.

ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών.

στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών.

ζ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.

η. Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής.

8.3 Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.
8.4 Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η απόφαση της διοίκησης με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

8.5 Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, εάν η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντα από το αρμόδιο όργανο.
β. Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε.

Άρθρο 9: Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

9.1 Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α.

9.2 Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

9.3 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 9.3 και τα ακόλουθα:
(1) Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια είδη .

(2) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά το χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.

9.4 Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφονται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

9.5 Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών σι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.

9.6 Έντοκα γραμμάτια Δημοσίου.

α. Οι τίτλοι των εντόκων γραμματίων ή των ομολόγων του Δημοσίου γίνονται δεκτοί στην ονομαστική τους αξία, ως εγγύηση συμμετοχής στους διαγωνισμούς.

β. Σε περίπτωση που συντρέχουν σι οριζόμενες από το Π.Δ. 118/2007 περιπτώσεις κατάπτωσης της εγγύησης συμμετοχής, γίνεται εκποίηση των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου στην αξία που αντιπροσωπεύουν κατά τον χρόνο της εκποίησής τους.

γ. Η επιστροφή των εντόκων γραμματίων ή των ομολόγων του Δημοσίου γίνεται με παραλαβή τούτων από τον δικαιούχο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του με την υπογραφή σχετικού αποδεικτικού παραλαβής.

9.7 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ. 118/07.

Άρθρο 10: Χρόνος Φόρτωσης ή Παράδοσης Υλικών

10.1 Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση.

10.2 Η παράδοση των ζητουμένων ειδών θα γίνει εφάπαξ στην Αποθήκη Υλικού του Νοσοκομείου. Η παράδοση των ειδών προς χρήση θα γίνει με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή στις αποθήκες του Νοσοκομείου, ενώπιον επιτροπής. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαθιστά κάθε είδος, το οποίο θα είναι ακατάλληλο κατά την παράδοση.

10.3 Με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, που πρέπει να αιτιολογείται, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, να παρατείνεται μέχρι το ¼ αυτού, ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες μπορεί με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, να παρατείνεται μέχρι το ½ αυτού. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.

10.4 Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

10.5 Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής τούτων, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

10.6 Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης- παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικά αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης- παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

 

Άρθρο 11: Παραλαβή Υλικών

11.1 Η παραλαβή θα γίνεται από επιτροπή υπαλλήλων του Ιδρύματος. Η παράδοση και η παραλαβή των ειδών πετρελαίου θέρμανσης και πετρελαίου κίνησης θα γίνεται με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή δεξαμενές του Νοσοκομείου ενώπιον επιτροπής για τα υπόλοιπα υγρά καύσιμα για κίνηση των οχημάτων του Νοσοκομείου θα παραλαμβάνονται από τα   κατά τόπους πρατήρια του προμηθευτή που θα μας υποδείξει , ύστερα από το σχετικό Δελτίο Παραγγελίας που θα εκδίδεται από την Υπηρεσία (Γρ. Προμηθειών ).

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος, πρωτοκόλλου παραλαβής συντασσομένου και υπογραφόμενου

11.2 Μετά την παραλαβή, η επιτροπή συντάσσει το σχετικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης), το οποίο υπογράφεται από την επιτροπή, τη Λογίστρια και τη Διοικητική Διευθύντρια του Νοσοκομείου και κοινοποιείται στον προμηθευτή.

11.3 Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

11.4 Ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, σε περίπτωση που δε φόρτωσε ή παρέδωσε τα συμβατικά υλικά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε.

11.5 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του Π.Δ. 118/2007.

Άρθρο 12: Προσφερόμενη τιμή

12.1 Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ, εκτός του προβλεπόμενου ΦΠΑ, και να συμπεριλαμβάνουν τις υπέρ τρίτων κρατήσεις. Πρέπει να αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς και θα συμπεριλαμβάνουν το κόστος παράδοσης του εμπορεύματος μέχρι και εντός των αποθηκών του Νοσοκομείου, όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’. Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται από τη διακήρυξη.

12.2 Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά, προς τα άνω, εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε, και προς τα κάτω, εάν είναι μικρότερο του πέντε.

12.3 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

12.4 Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τη διακήρυξη, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Σημείωση: Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 2% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Άρθρο 13: Κρατήσεις επί του τιμολογίου

1) ΜΤΠΥ 1,5%, 2) Χαρτ/μο επί ΜΤΠΥ 0,030%, 3) ΟΓΑ χαρτ/μου επί ΜΤΠΥ 0,0060%, 4) Υπέρ ΤΑΥΥΕ 0,30%, 5) Χαρτ/μο ΤΑΥΥΕ 0,0060%, 6) ΟΓΑ χαρτ/μου επί ΤΑΥΥΕ 0,0012%, 7) Υπέρ δημοσίου 0,25%, 8) Χαρτ/μο Δημοσίου 0,0025%, 9) ΟΓΑ χαρτ/μου 0,0005%, 10) Υπέρ Δημοσίου 0,10%, 11) Κράτηση 2% υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας , 12) Υπέρ έντοκου λογ/σμού Υγείας & Πρόνοιας 3,5%, 13) Φόρος 4% (για τα είδη τροφίμων και καθαριότητας) & (φόρος 1% για τα είδη καυσίμων) επί της καθαρής αξίας του Τιμολογίου, αφαιρουμένων των παραπάνω κρατήσεων. Ο Φ.Π.Α. και η δημοσίευση περίληψης της διακήρυξης στον ημερήσιο και εβδομαδιαίο Ελληνικό Τύπο βαρύνουν το Νοσοκομείο.

Άρθρο 14: Τρόπος πληρωμής

14.1 Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. Ως χρόνος πληρωμής ορίζεται ο υπό του άρθρου 18, παρ. 9 του Ν.2469/97, δηλαδή εντός τριών (3) μηνών, κατά μέγιστο, από την παραλαβή του σχετικού τιμολογίου από τις Υπηρεσίες του Ιδρύματος. Για την οφειλή τόκου υπερημερίας ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ. 2 του Π.Δ. 166/2003.

14.2 Ειδικά για προμήθειες εσωτερικού τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης

παραλαβής, θεωρημένο αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο

28 του Π.Δ. 118/2007.

β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα.

γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε»

δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δε φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

ε) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν

τον έλεγχο και την πληρωμή, εφόσον έχει προβλεφθεί στη διακήρυξη ή στο σχέδιο σύμβασης που έχει

επισυναφθεί στη διακήρυξη.

14.3 Εάν δεν συμφωνήθηκε ορισμένη ημέρα ή προθεσμία πληρωμής της αμοιβής, ο οφειλέτης γίνεται υπερήμερος, χωρίς να απαιτείται όχληση και οφείλει τόκους (άρθρο 4, παρ. 2 του Π.Δ. 166/03):

α) εάν παρέλαβε το τιμολόγιο πριν την έκδοση του οριστικού πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, μόλις περάσουν εξήντα (60) μέρες από την ημερομηνία έκδοσης του παραπάνω πρωτοκόλλου, ή

β) εάν παρέλαβε το τιμολόγιο μετά την έκδοση του οριστικού πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, μόλις περάσουν εξήντα (60) μέρες από την παραλαβή του τιμολογίου. Το ύψος των τόκων υπερημερίας που είναι υποχρεωμένη να καταβάλει η αναθέτουσα αρχή υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.), δηλαδή το «επιτόκιο αναφοράς», προσαυξημένο κατά 0,30 ποσοστιαίες μονάδες (0,30%) «περιθώριο».

Άρθρο 15: Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου

15.1 Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

15.2 Με την ίδια διαδικασία, ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 26 του Π.Δ. 118/2007.

15.3 Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν:
α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του Δημοσίου.

β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

15.4 Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

α. Προμήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή είτε από τους υπόλοιπους προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για διαπραγμάτευση, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με διαπραγμάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του Π.Δ. 118/2007. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του Δημοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή.

β. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτή από το σύνολο των προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.2286/1995.

15.5 Σε περίπτωση που η προμήθεια υλικού σε βάρος εκπτώτου προμηθευτή γίνεται με τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό.

Άρθρο 16: Απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση

16.1 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

16.2 Η επιστροφή των υλικών, που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε 20 ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας.

Άρθρο 17: Ανωτέρα βία

Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

-Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται.

-Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

-Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν ζητούνται από αρμόδιο όργανο, είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας, μετά από σχετική γνωμοδότηση του οργάνου.

Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπ’ όψιν μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ζητουμένων ειδών ή και μέρος αυτών.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Υγρά καύσιμα:                                 ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Βενζίνη Super

litra   100

Bενζίνη αμόλυβδη

litra 400

 

Bενζίνη με λάδι

 

litra 20

Πετρέλαιο κίνησης

litr. 2.500

 

 

 

 

 

Η ποιότητα των καυσίμων να είναι σύμφωνη με εκείνη που παράγεται από το Κρατικό Διυλιστήριο.

Ειδών διατροφής

Είδη   Παντοπωλείου ΠΟΣΟΤΗΤΑ

 

ΕΙΔΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΥΓΑ

 

Τμχ. 420

2.ΓΑΛΑ συσκ.410gr κουτί ,συμπυκνωμένο ,λιπαρά 7,5% με θρεπτικά συστατικά (πρωτεΐνες ,ενέργεια ,υδατάνθρακες)

Τμχ. 166

3.ΓΑΛΑ σε χάρτινη   συσκ. 500 gr ή 1lit     με θρεπτικά συστατικά (πρωτεΐνες ,ενέργεια ,υδατάνθρακες, λιπαρά ασβέστιο , φώσφορος ),υψηλή παστερίωση.

Τμχ   500

4.ΖΑΧΑΡΗ κρυσταλλική χύμα

 

Kg   8

5.ΖΑΧΑΡΗ σ΄ατομική συσκευασία φακελάκι 10 γρ.

 

Κιλ.   40

6.ΒΟΥΤΥΡΟ συσκ.250gr-500gr ,κατάλληλο   για μαγειρική και ζαχαροπλαστική χρήση ,συστατικά (φυτικά έλαια λίπη ).

Kg   8

7.ΒΟΥΤΥΡΟ σ΄ατομική συσκευασία 10gr από φρέσκο παστεριωμένο γάλα   αγελάδας.

Τμχ. 3.300

8.ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ (σε ατομική συσκ.)   20gr

 

Τμχ. 2.000

9 .ΝΕΣ ΚΑΦΕΣ   στιγμιαίος σε ατομική συσκ.   2 gr (φακελάκι)

Τμχ.   660

10.ΚΑΦΕΣ Ελληνικός κλασικός   συσκ. 200 gr - 1 κιλ.

 

Κg 6

11.ΤΣΑΪ σ΄ατομική συσκευασία       (φακελάκι )

 

Τμχ. 400

12.ΧΑΜΟΜΗΛΟ σ΄ ατομική συσκ.   (φακελάκι)

 

Τμχ.   60

13.ΤΥΡΑΚΙΑ τριγωνικά σε   ατομική συσκ. Πακέτο(αποβουτυρωμένο γάλα)

Τμχ. 3.600

14.ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ συσκ. 5lit οξύτης   0,1%

 

Litr. 66

15.ΣΠΟΡΕΛΑΙΟ       «       «     (ΗΛΙΕΛΑΙΟ –ΣΟΓΕΛΑΙΟ) συσκ. 5lit

Litr 16

16.ΡΥΖΙ τυποποιημένο και   μη (νυχάκι- καρολίνα- κίτρινο) βάρος 1-2κιλ.

Kg 60

16.1. ΡΥΖΙ όχι τυποποιημένο (νυχάκι- καρολίνα- κίτρινο)

Kg 8

17.ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ συσκ. 500gr   (Ν.2-10)   από 100% σιμιγδάλι

Kg 50

18.ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ   χοντρό 500gr   κοφτό από 100% σιμιγδάλι

Kg 8

19.ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ χοντρό και   ψιλό 500gr   από   100% σιμιγδάλι

Kg 25

20.ΡΥΖΑΚΙ (πάστα ) συσκ. 500gr από 100% σιμιγδάλι

 

Kg 40

21.ΦΙΔΕΣ συσκ. 250-500gr

 

Kg 5

22.ΚΟΤΟΣΟΥΠΕΣ –ΒΟΔΟΣΟΥΠΕΣ – ΧΟΡΤΟΣΟΥΠΕΣ (κύβοι)

Τμχ. 116

23.ΤΥΡΙ (ΦΡΑΤΖΟΛΑ- ΜΥΛΟΣ-ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ)

 

Kg 41

24.ΤΥΡΙ (για ζυμαρικά)     από   παστεριωμένο   γάλα   αγελάδας

Kg 33

25.ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ σε δοχείο των 17kg

Kg   75

26.ΑΛΕΥΡΙ   τυποποιημένο   ΣΚΛΗΡΟ συσκ. 1Kg

Kg 10

27.ΚΟΡΝ-ΦΛΑΟΥΡ συσκ. 200gr συστατικά (άμυλο αραβοσίτου)

Τμχ. 11

28.ΚΡΕΜΕΣ συσκ. Φακελάκι 200gr (άνθος αραβοσίτου )

Τμχ. 35

29.ΝΤΟΜΑΤΑΚΙ αποφλοιωμένο τεμαχισμένο , χυμός τομάτας   συσκ.200-400-800gr κουτί.

Κουτ. 200

30. ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ 410gr διπλής   συμπύκνωσης ,συστατικά (πρωτεΐνες , υδατάνθρακες.

Κουτ. 25

31.ΖΕΛΕ διαφ. φρούτα συσκ.200-250gr

Πακ. 75

32.ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙΟΥ φιάλη   400gr κατάλληλο για σαλάτες & φαγητό

Φ. 141

33.ΞΥΔΙ φιάλη 400gr

Φ. 8

34.ΑΛΑΤΙ   συσκ.500gr (σακκ.-κουτί) από φυσικό     θαλασσινό ιωδιούχο αλάτι

Σακ.-Κ. 16

35.ΚΟΜΠΟΣΤΑ συσκ. 800-1000gr   (ροδάκινο) με σιρόπι .

Κουτ. 115

36.ΓΙΑΟΥΡΤΙ αγελάδας, αποβουτυρωμένο και συμπυκνωμένο, τυποποιημένο β.230-250gr λιπαρά 0%,1%,2%-3,5% .

Τμχ. 1.330

37.ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ ΛΙΠΟΣ   φυτικό προϊόν από φυτικά έλαια ,συσκ.2 lit

 

Kg .11

38.ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ (χυμοί κ.λ.π.) διάφορα σε ατομική και οικογενειακή συσκευασία .

 

Τμχ. 83

39.ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ διαφ.(μοσχοκάρυδο, πιπέρι, κανέλλα, ρίγανη, βανίλιες, δυόσμο)κ.λ.π..σε κουτάκια .

 

Κουτ. 18

40.ΧΑΛΒΑΣ, ΕΛΙΕΣ, ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ, ΣΦΟΛΙΑΤΑ ,ΦΥΛΛΟ, ΚΡΟΥΣΤΑΣ

 

Τμχ.-Κιλ.8

43. ΚΟΚΚΙΝΗ ΦΑΡΙΝΑ, συσκ. 500 γρ.

 

Κιλά 3

45. ΚΡΑΣΙ ,(κόκκινο εμφιαλωμένο   σε φιάλη των 750ml )

Κιλά 2

49.ΖΑΜΠΟΝ (ΧΕΜ)

 

Κιλά 35

53. Φρυγανιές σικάλεως (ατομική συσκευασία)

 

Κιλά   25

 

 

 

 

 

Τα υπό προμήθεια είδη Παντοπωλείου θα είναι Α’ ποιότητας ,υγιεινά και θα είναι τα πωλούμενα είδη του εμπορίου. Ο προμηθευτής κατά την προσκόμιση των ειδών οφείλει να δίνει σαφείς χαρακτηρισμούς στο Τιμολόγιο . Η Επιτροπή παραλαβής θα ελέγχει το είδος, την προέλευση και την κατηγορία του παραλαμβανομένου είδους από τους ξενόγλωσσους αναγραφόμενους τίτλους.

ΠΙΝΑΚΑΣ (Β)

 

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Ντομάτες

120 κιλά

2

Πιπεριές

24 κιλά

3

Πατάτες

180 κιλά

4

Κρεμμύδια

90 κιλά

5

Κολοκυθάκια

25 κιλά

6

Λάχανα

80 κιλά

7

Κουνουπίδια

50 κιλά

8

Χόρτα διάφορα

15 κιλά

9

Μελιτζάνες

8 κιλά

10

Καρότα

25 κιλά

11

Σκόρδα ξηρά

10 τεμάχια

12

Μαρούλια

80 τεμάχια

13

Λεμόνια φρέσκα

10 κιλά

14

Δεματικά

60 τεμάχια

15

Αχλάδια

100 κιλά

16

Μήλα

100 κιλά

17

Πορτοκάλια

100 κιλά

18

Πράσα

20 κιλά

 

 

 

Τα παραπάνω οπωροκηπευτικά θα είναι τα πωλούμενα στο εμπόριο ,ποιότητας Α΄ , υγιεινά και θα προσκομίζονται από τον προμηθευτή στο Νοσοκομείο , κατόπιν παραγγελίας και ανάλογα τα ανάγκες αυτού σε τμηματικές παραδόσεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ (Δ)

ΕΙΔΗ   ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ – ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1. Αρτοσκεύασμα   ,τύπου 70% των 80 gr.ή 100 gr.

Τμχ. 1.170

2. Φρυγανιές τύπου 55%.

Kιλ.     35

3. Αρτοσκεύασμα σικάλεως ,τύπου 90% των 500 gr.

Κιλά     15

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΙΔΗ                                                                                                                                        ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1. ΧΛΩΡΙΟ: διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου περίπου 4%, συσκευασία 2kg και άνω

Κιλά   135

2. ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ:

α) Γίγας, διαστάσεων: 80 Χ 100 εκ., μαύρου χρώματος

β) Μεσαίου μεγέθους, διαστάσεων: 52 Χ 75 εκ., με κορδόνι, χρώματος πράσινου ή μαύρου, σε ρολό

γ) Μικρού μεγέθους, διαστάσεων: 48 Χ 50 εκ. χωρίς κορδόνι, χρώματος πράσινου ή μαύρου, σε ρολό

 

α) Kιλά 10

β) Κιλά 13

 

γ) Κιλά 10

3. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΟΥΧΩΝ: ανιονικά συστατικά 15-30%, φωσφορικά άλατα 5-15%, για   βαμβακερά, συσκευασία 2kg και άνω

Κιλά    50

4. ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ, συσκευασία 2lit και άνω

Lit.          8

5. ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ, συσκευασία 2 lit και άνω

Lit.         5

6. ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ του χλωρίου (για πλύση σε πλυντήριο και στο χέρι), συσκευασία 1,5 lit και άνω

Lit.       25

7. ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΕΚΑΝΗΣ (W.C.),   συσκευασία Φιάλη 750ml και άνω

Tμχ.   50

8. ΥΓΡΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ισχυρό για λεκάνες, νεροχύτες κ.α., συσκευασία 2 lit και άνω, σύνθεση θειϊκού οξέως, ακίνδυνο για τις σωληνώσεις

Τμχ .   8

9. ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΙΑΤΩΝ, συσκευασία 1-2 lit και άνω

Κιλά      83

10. ΣΥΡΜΑ ψιλό καθαρισμού (σε κουλούρα)

Κουλ.     3

11. ΣΥΡΜΑ χοντρό για καθαρισμό σκευών μαγειρείου

Τμχ.     8

12. ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ, φιάλη 300-500 ml

Φιάλες 12

13. ΠΕΤΣΕΤΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ, διαφόρων διαστάσεων

Τμχ.         35

14. ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ρολό: 100% λευκασμένο, λείο, βάρους 115 gr περίπου, μήκους 34m περίπου, δύο στρώσεων, διαστάσεις φύλλου: 11,5cm X 9,5cm.

Τμχ.   580

15. ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ρολό, λευκού χρώματος, από 100% κυτταρίνη, 2 στρώσεων, μήκους 100 m ανοχή (±) 5% βάρος 900 gr περίπου.

Ρολά       420

16. ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ μονόφυλλες, 100% από λευκασμένο χημικό και θερμομηχανικό πολτό, βάρους 120gr, συσκευασία 80 φύλλων.

Τμχ.       135

17. ΚΑΛΑΘΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ με   ή χωρίς πεντάλ, με ή χωρίς καπάκι

Tμχ.       3

18. ΣΚΟΥΠΕΣ νάιλον με ξύλινο ή   μεταλλικό κοντάρι

Τμχ.           5

19. ΥΓΡΟ Κρεμοσάπουνο χεριών, αρωματικό, συσκευασία 4-5 λίτρων

Litr.        50

20. ΣΑΠΟΥΝΙ ΠΡΑΣΙΝΟ χειρός, βάρους 125-130gr

Τμχ.           8

21. ΣΠΡΕΫ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ & ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΟ, άοσμο, φιάλη 300ml περίπου.

Φιάλες       8

22. ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ: καφέ 150 ml, νερού-αναψυκτικού 250ml.

Τμχ.       8.200

23. ΚΕΣΕΔΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ, με καπάκι.

Τμχ.       3.300

24. ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, φιάλη 300-350gr

Τμχ.           40

25. ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ επαγγελματικής   χρήσης, σε ρολό των 80m x 30cm (±5%).

Tμχ.         34

26. ΑΠΟΣΤΑΓΜΕΝΟ ΝΕΡΟ, σε δοχείο των 4-5 lit.

Τμχ.           58

27. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΥΤΑΛΙΑ, ΜΑΧΑΙΡΙΑ, ΠΙΡΟΥΝΙΑ (μικρά   και μεγάλα) για φαγητό και γλυκό.

Τμχ.       3.300

28. ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ   ΣΥΡΜΑ, διαστάσεων 14 Χ 7,5 X 3cm

Τμχ.           50

29. ΥΓΡΟ ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ, συσκευασία 3-5 litres

Τμχ.         8

30. ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ, συσκευασία 5 ή 10 Lit.

Lit.        50

31. ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ ΝΕΡΟΥ σε σκόνη, συσκευασία 1kg

Tμχ.       4

32. ΥΓΡΟ ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ, συσκευασία 5 ή 10 Lit.

Lit.        34

33. ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ με ηλεκτρική συσκευή, συσκευασία: φιάλη των 150 ml

Φ.           8

34. ΥΓΡΟ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ, συσκευασία 500 ml.

Τμχ.       8

35. ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ τύπου 3 Way-παπί

Τμχ.       8

36. ΠΟΤΗΡΙΑ ΦΕΛΙΖΟΛ 250ml

Τμχ.     150

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                        Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ α.α

 

ΔΡ. ΣΥΝΔΑΓΓΕΛΟΣ                                                     Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ- ΤΗΛΙΑΚΟΥ

 

 

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ           Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 

ΕΥΤ. ΜΑΓΡΙΠΛΗ- TΣΑΓΚΑΡΗ                                               ΝΙΚ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ