smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

Σύμφωνα με την παραγρ. 2, του άρθρου 1, του Ν. 2081/1992 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 άρθρ.19 Ν.3419/2005, ΦΕΚ Α 297/6.12.2005 σκοπός των Επιμελητηρίων, μέσα στα όρια της περιφέρειάς τους, είναι:

 • η προστασία και η ανάπτυξη του εμπορίου, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, των επαγγελμάτων, του τομέα παροχής υπηρεσιών και των εξαγωγών, σύμφωνα με τα συμφέροντα και τους στόχους της εθνικής οικονομίας, για την ανάπτυξη και την πρόοδο αυτής.
 • Η παροχή προς την Πολιτεία γνωμοδοτικών εισηγήσεων για κάθε οικονομικό θέμα, περιλαμβανομένων και των σχετικών νομοσχεδίων, με γνώμονα πάντοτε την οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειάς τους και την εξυπηρέτηση του γενικότερου συμφέροντος της εθνικής οικονομίας.
 • Η παροχή στα μέλη τους και σε κάθε ενδιαφερόμενο γνωμοδοτικών εισηγήσεων και πληροφοριών για κάθε οικονομικό θέμα."


Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου είναι στη διαδικασία αναδιάρθρωσης της στρατηγικής του για την νέα χιλιετία. Στόχος μας είναι να προσαρμοσθούμε στο νέο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον, όπου απαιτείται αλλαγή νοοτροπίας στις δημόσιες υπηρεσίες, με γνώμονα την αποτελεσματικότητα και το παραγόμενο έργο, αλλά και την συνολική εξυπηρέτηση του πολίτη, που στην προκειμένη περίπτωση είναι ο επιχειρηματίας-μέλος μας.


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ

1. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

Οι υπηρεσίες που παρέχει το Επιμελητήριο στα μέλη του βασίζονται πλέον σ’ ένα πληροφοριακό σύστημα μηχανοργάνωσης (hardware και software) που σχεδιάστηκε εξ’ ολοκλήρου για τις ανάγκες του.

Πρόκειται για ολοκληρωμένο επιμελητηριακό σύστημα με τα χαρακτηριστικά on line –real time. Βασικός στόχος της εφαρμογής είναι η άμεση εξυπηρέτηση των μελών του Επιμελητηρίου, η μείωση του κόστους λειτουργίας, η άψογη εμφάνιση των εντύπων και η αύξηση της παραγωγικότητας των υπαλλήλων. Τα παραρτήματα του ΕΒΕΔ ήδη μπορούν να ενημερώνουν το μητρώο απευθείας μέσω ειδικού λογισμικού και σελίδων Διαδικτύου. Επίσης έχει υλοποιηθεί εφαρμογή για την διαχείριση, επεξεργασία και αποθήκευση των πληροφοριών του Επιμελητηρίου, με χρήση σύγχρονων και αποδοτικών εργαλείων προγραμματισμού.

Ένας από τους στόχους του συστήματος, ο οποίος πρόκειται να υλοποιηθεί στο άμεσο μέλλον, είναι και η δυνατότητα διαχείρισης, επεξεργασίας και εναλλακτικής παρουσίασης των στοιχείων του μητρώου του ΕΒΕΔ σε συνδυασμό με την θέση και την κατανομή στο χώρο, καθώς και η παρουσίαση των στοιχείων ανά περιοχή (νομό, δήμο, περιοχή ή οδό) μέσω διαφόρων εποπτικών μέσων που ταιριάζουν στην κάθε περίσταση όπως χάρτες ή οθόνες. Το έργο θα υλοποιηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών.

Η χρήση της συγκεκριμένης εφαρμογής μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην ανάλυση και τεκμηρίωση λύσεων και προτάσεων που αφορούν σε θέματα όπως:

 • Παρακολούθηση τάσεων αγοράς
 • Δημιουργία νέων επιχειρήσεων σε περιοχές που πληρούν συγκεκριμένους όρους ή προϋποθέσεις
 • Κατανομή ομοειδών δραστηριοτήτων στο χώρο Απασχόληση προσωπικού ανά περιοχή ενδιαφέροντος
 • Οικονομικά αποτελέσματα επιχειρήσεων ανά είδος , περιοχή ή συνολικά Πληροφόρηση – υποστήριξη επενδυτών ή ΜΜΕ

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Η κατάσταση που διαφαίνεται λόγω της έντασης του ανταγωνισμού, της παγκοσμιοποίησης και των νέων δεδομένων στην τεχνολογία καθώς και οι σχέσεις μας με την Τουρκία και τις γειτονικές χώρες απαιτούν τον εντοπισμό ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου το οποίο θα μας βοηθήσει ούτως ώστε να σταθούμε σωστοί σύμβουλοι στην διαμόρφωση των κυβερνητικών πολιτικών, τόσο όσον αφορά τα αναπτυξιακά όσο και τα φορολογικά κίνητρα που δίνονται.

Ένας βασικός λοιπόν στόχος του Οικονομικού Παρατηρητηρίου είναι η κατάρτιση του νέου αναπτυξιακού μοντέλου της Δωδεκανήσου. Το Οικονομικό Παρατηρητήριο θα είναι μία ειδικά οργανωμένη υπηρεσία, στελεχωμένη με κατάλληλο προσωπικό, η οποία θα έχει την ευθύνη σύνταξης των μελετών και εκθέσεων σχετικά με την πορεία και την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας με έμφαση στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Η υπηρεσία αυτή θα διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό και θα αναπτύξει σχέσεις με σημαντικά ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το Οικονομικό Παρατηρητήριο σκοπεύει να αναπτύξει μία πλήρη βάση στατιστικών πληροφοριών, να συγκεντρώσει όλες τις στατιστικές που αφορούν την Δωδεκάνησο και να δημιουργήσει τοπικούς λογαριασμούς κατάλληλους να παρακολουθήσουν την περιφερειακή μεγέθυνση. Ενώ μέχρι τώρα έχουν αναπτυχθεί οι λογαριασμοί σε εθνικό επίπεδο, δεν έχουν αναπτυχθεί όμως σε περιφερειακό, με συνέπεια να μην είναι δυνατή η αντικειμενική διερεύνηση της τοπικής οικονομίας.

Ανάμεσα στις δραστηριότητες του Οικονομικού Παρατηρητηρίου θα είναι:

 • να οργανώσει μία οικονομική βιβλιοθήκη για τον νομό μας.
 • να εντοπίσει συγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια τα οποία θα μπορούν να υλοποιηθούν.
 • να προάγει προμελέτες σκοπιμότητας για συγκεκριμένες δραστηριότητες ανά κλάδο και νησί, αλλά και για επενδυτικά σχέδια που ενεργοποιούν την τοπική αποταμίευση.
 • να διερευνηθεί ο βαθμός συμμετοχής των ντόπιων παραγωγικών συντελεστών στην δημιουργία του προϊόντος με την χρήση του πίνακος εισροών/εκροών.
 • να διερευνηθεί κλαδικά αλλά και γεωγραφικά το πρόβλημα του υπερεπαγγελματισμού.

3. ΟΙΚΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ

Ο "Οίκος του Επιχειρηματία" είναι μία υποστηρικτική υποδομή για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η φιλοσοφία του έγκειται στο ότι ο επιχειρηματίας θα έχει στην διάθεσή του υπηρεσίες από την έναρξη της δραστηριότητάς του και σε όλα τα στάδια ανάπτυξης της επιχείρησης.

Ο "Οίκος του Επιχειρηματία" παρέχει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών και η λειτουργία του θα στηρίζεται σε τρεις άξονες :

1. Εξατομικευμένη πληροφόρηση του επιχειρηματία προσαρμοσμένη στις ανάγκες του

Διαθέτοντας σύγχρονα μέσα (ιστοσελίδες στο διαδίκτυο (Internet), πρόσβαση σε Τράπεζες πληροφοριών σε παγκόσμιο επίπεδο), ο επιχειρηματίας θα έχει μία μόνιμη πηγή άντλησης πληροφοριών για τη στρατηγική ανάπτυξης της επιχείρησής του. Θα έχει στη διάθεσή του την κατάλληλη και ποιοτική πληροφόρηση για θέματα που τον απασχολούν από τη δημιουργία της επιχείρησης και κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής του δραστηριότητας.

2. Κατάρτιση σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης

Επαγγελματική κατάρτιση προσαρμοσμένη στις ανάγκες των επιχειρήσεων τόσο των επιχειρηματιών όσο και του ανθρωπίνου δυναμικού στις νέες απαιτήσεις, δεξιότητες του τομέα τους. Προώθηση της τηλε-κατάρτισης για την κάλυψη των αναγκών στα νησιά.

3. Τεχνική υποστήριξη του επιχειρηματία και των κλαδικών επαγγελματικών συλλόγων

 • Προβολή και προώθηση επιχειρήσεων
 • Δημιουργία της επιχείρησης
 • Προώθηση της επιχειρηματικής συνεργασίας
 • Χρηματοδότηση Επιχειρηματικό σχέδιο για τη στρατηγική ανάπτυξη

Βασικές υπηρεσίες του Οίκου του Επιχειρηματία

 • Κέντρο υποδοχής και διατυπώσεων και διεκπεραίωσης για Έλληνες και ξένους επενδυτές υιοθετώντας την φιλοσοφία του “One Stop Shop”.
 • Κέντρο Διεθνούς Εμπορίου: Προώθηση Ηλεκτρονικού Εμπορίου
 • S.O.S Φορολογική – Νομική ενημέρωση
 • Προώθηση της τηλε-εργασίας
 • Τεχνική υποστήριξη για τη δημιουργία επιχειρήσεων
 • Τεχνική υποστήριξη στο εμπόριο
 • Βοήθεια τεχνική για τη δημιουργία βιωσιμότητας του εμπορικού καταστήματος
 • Σύλληψη και διοργάνωση εκδηλώσεων σε συνεργασία με κλαδικούς συλλόγους και φορείς
 • Τεχνική υποστήριξη στον Τουρισμό
 • Τεχνική υποστήριξη για τη διεθνοποίηση της επιχείρησης
 • Τεχνική υποστήριξη στη Βιοτεχνία
 • Τεχνική υποστήριξη σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού:
  • Κίνητρα για την πρόσληψη
  • Ανεύρεση προσωπικού
  • Συνεχής επαγγελματική κατάρτιση

Ο Οίκος του Επιχειρηματία, ως υποστηρικτική δομή των επιχειρήσεων, θα έχει την ευελιξία να υιοθετεί και να ενσωματώνει καινοτομικά προϊόντα από άλλους αντίστοιχους φορείς σε παγκόσμια κλίμακα, που δραστηριοποιούνται στον τομέα παροχής υπηρεσιών στον επιχειρηματία.

Το σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών από τον "Οίκο του Επιχειρηματία" συμβάλλει στην βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος με την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας (συνολική διεκπεραίωση γραφειοκρατικών διαδικασιών), όπως προβλέπεται εξάλλου από την έκθεση της ειδικής ομάδας (Task Force Best) που συστήθηκε από την Γ.Δ Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με στόχο την απλούστευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Επίσης, προάγει μια νέα κουλτούρα του «επιχειρείν» σ’ ένα διεθνές μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον, αξιοποιώντας τα εργαλεία της κοινωνίας της πληροφορίας.

Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για την περιοχή μας που την χαρακτηρίζει η πολυδιάσπαση και η γεωγραφική απομόνωση, που επηρεάζουν αρνητικά την ανάληψη επιχειρηματικής δράσης αλλά και την βιωσιμότητα των υφισταμένων επιχειρήσεων. Με την δημιουργία του Οίκου του Επιχειρηματία παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης των 24.000 επιχειρήσεων στις υπηρεσίες του, σε όποιο νησί και αν βρίσκονται.

4. ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το «Κέντρο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας» στοχεύει να αναπτύξει ηλεκτρονικές υπηρεσίες για το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου με στόχο:

 • Τη χρήση των νέων τεχνολογιών για παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τα μέλη του, με τη σωστή εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων που απορρέουν από αυτές,
 • Την ταχύτερη και εγκυρότερη ενημέρωση των επιχειρήσεων-μελών του τόσο σε τοπικό όσο και εθνικό και διεθνές επίπεδο για θέματα επιχειρηματικού και γενικότερου ενδιαφέροντος,
 • Την καλύτερη και αρτιότερη εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων-μελών, όσον αφορά τις συναλλαγές τους με το Επιμελητήριο,
 • Την παροχή υπηρεσιών για την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών των επιχειρήσεων-μελών του με απώτερο στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους και την τόνωση της επιχειρηματικότητας μέσα από τη σύναψη εμπορικών συνεργασιών.